Komornik Kielce

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Norbert Giełżecki

Komornik Kielce

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.

Norbert Giełżecki Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Kielcach

Ul. Złota 23/315, 25-015 Kielce

Konto do wpłat:

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A
86 1600 1462 1862 9696 6000 0003

Komornik Kielce

Kancelaria Komornicza ma swoją siedzibę w Kielcach i zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w ramach obowiązków nałożonych przez prawo, tj. egzekucjami świadczeń pieniężnych, zabezpieczaniem roszczeń, eksmisjami, sporządzaniem protokołu stanu faktycznego, spisy inwentarza oraz doręczenie korespondencji.

Komornicy sądowi to funkcjonariusze publiczni, którzy wykonują czynności egzekucyjne w trybie określonym w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o komornikach sądowych. Jako komornik do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, co pozwala na szybkie rozpatrzenie sprawy i prawidłową realizację wniosku w określonych granicach. Wraz z zespołem dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie wnioski zostało zrealizowane profesjonalnie Komornik Kielce Norbert Giełżecki.

Informacje o kancelarii

Komornika Sądowego Norberta Giełżeckiego

Komornik Kielce - Ognivo 2

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a kancelarią. Aplikacja pozawala na ustalenia czy dłużnik posada rachunki bankowe orasz szybkie zajęcie środków. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana obecnie to 88 największych Banków, SKOK-ów oraz Banków Spółdzielczych

Komornik Sądowy - Norbert Giełżecki - Strona Główna

Wprowadzony w 2010 roku EPI - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to najlepsza opcja dla wierzycieli dochodzących określonych roszczeń, ograniczająca formalności i przyspieszająca możliwość odzyskania środków. System zapewnia możliwość składania wniosków egzekucyjnych w formie elektronicznej.

Komornik Sądowy - Norbert Giełżecki - Strona Główna

Elektroniczne Księgi Wieczyste to system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste, komornik w bardzo krótkim czasie może uzyskać szczegółowe informacje na temat posiadanych przez dłużnika nieruchomości oraz dokonać odpowiednich wpisów.

Komornik Sądowy - Norbert Giełżecki - Strona Główna

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach. Ten system pozwala ustalić czy dłużnik jest właścicielem pojazdu.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten system jest wykorzystywany prze z komornika w celu ustalenia źródła utrzymania dłużnika, platforma pozwala ustalić m. in. miejsce pracy dłużnika.

Komornik Sądowy - Norbert Giełżecki - Strona Główna

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. System pomaga ustalić komornikowi czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, jest również wykorzystywany do pozyskania innych danych o dłużniku np NIP, PESEL, Regon.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji z jednostkami administracji publicznej. Kancelaria dzięki platformie przyspiesza korespondencję między urzędami.

Egzekucja Kielce

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

komornik sądowy Kielce

Spis inwentarza

Spis inwentarza jest sposobem ustalenia majątku spadkowego osoby zmarłej i jego wartości czyli listę aktywów i pasywów zawierającą składniki majątkowe przedstawiające wartość handlową, w tym ruchomości oraz nieruchomości, w jakich posiadaniu był spadkodawca. Spełnia również funkcję zabezpieczenia spadku. Może on zostać sporządzony na dwa sposoby na wniosek sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza lub wniosek o sporządzenie spisu inwentarza kieruje się bezpośrednio do komornika.

Asset 38

Świadczenie pieniężne

Świadczenie pieniężne to świadczenie, za które dłużnik zobowiązany jest przekazać określoną sumę pieniężną (art. 356 § 2 kc). W przypadku świadczeń pieniężnych egzekucji podlega określona wartość ekonomiczna wyrażona w pieniądzu. Ze względu na sposób przeprowadzenia, egzekucja świadczeń pieniężnych, zgodnie z systematyką k.p.c., dzieli się na: egzekucję z ruchomości, egzekucję z wynagrodzenia za pracę, egzekucję z rachunku bankowego, egzekucję z innych wierzytelności, egzekucję z innych praw majątkowych, egzekucje z nieruchomości.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja ze świadczeń o niepieniężnym charakterze ma miejsce, gdy tytuł wykonawczy stanowiący jego podstawę zobowiązuje dłużnika do określonego zachowania: opróżnieniu pomieszczenia, wydaniu nieruchomości lub statku, wydaniu rzeczy ruchomej, złożeniu oznaczonego oświadczenia woli, wykonaniu czynności, której inna osoba wykonać za dłużnika nie może, czyli czynności niezastępowalnych.

Protokół stanu faktycznego

Komornik dokonuje sporządzenia protokołu stanu faktycznego w trakcie trwania postępowania sądowego na zlecenie prokuratora lub sądu oraz przed wszczęciem postępowania sądowego na wniosek każdego, którego praw ów protokół ma dotyczyć. Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy, a więc jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu. Protokół może zawierać opis powierzchni nieruchomości, wskazanie położenia ruchomości.

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie dochodzonych roszczeń jest instytucją wprowadzoną do prawa cywilnego w celu zagwarantowania wierzycielowi ochrony dochodzonych przez niego praw i interesów głównie w związku z czasem oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy. Postępowanie zabezpieczające ma więc na celu zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przez stronę jeszcze przed uzyskaniem tytułu wykonawczego.

Nadzór nad licytacją

Komornik jako organ władzy publicznej ma kompetencje do sprawowania nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami. Komornika czuwa nad tym, aby licytacja przebiegała zgodnie z prawem. Jest on gwarantem bezstronności licytacji oraz kontroluje prawidłowość wadium, uiszczonego przez uczestników licytacji.