Tablica ogłoszeń - Licytacje Komornicze Kielce

Komornika Sądowego Norberta Giełżeckiego

Ruchomości

Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Norbert Giełżecki na odstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 03.08.2023 na portalu   https://e-licytacje.komornik.pl/                                                                                                               rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osiedle na Stoku 18/14, 25-437 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY W KIELCACH VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00129464/7.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny stanowiącego odrębną nieruchomość składa się          z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, piwnicy. Lokal o pow. użytkowej 39,16m2, do lokalu przynależy piwnica pow. 3,16 m2, łącznie pow. 42,32m2 położonego: 25-437 Kielce, ul. Osiedle na Stoku 18/14, dla którego SĄD REJONOWY W KIELCACH VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 129464 [NKW KI1L/00129464/7]                                  Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 10.08.2023 o godzinie: 10:00. Suma oszacowania wynosi 261 435,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 076,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 143,50 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 86 1600 1462 1862 9696 6000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów  odrębnych ustaw. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                       Komornik Sądowy

                                                                                                                                         Norbert Giełżecki